baglaýjy kömekçisi

 1. Gezekleşigi görkezýän baglaýyjy kömekçi.

  • Howanyň ýüzi ertire çenli kä çytylyp, kä açylyp durdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Kä gaty, kä ýuwaşrak çykýan hömürdiniň arasy üzülmän eşidilýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýaz aýlarynda kä ýagyn ýagýar, kä gün çykýar.

 2. Asyl sözüň öňünden gelip goşulýan goşulma.

  • Käýarym ýagyş ýagýar.

  • Käbir adamlar küşt oýny bilen gaty höweslenýär.