jilwe jil‧we at

Könelişen söz Näz-kereşme, näz.

  • Ýüz-müň jilwe bilen kylarsen mukam, Goýnuň pasly-bahar, açykdyr ýakaň. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

  • Gülgün geýip jilwe berip özüne, Meni yşk oduna ýakanlar geldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • jilwelimi
  • jilwesi