jigit

Rewolýusiýadan ozal atly goşun nökeri, atly goşunda gulluk edýän esger.

 • Sowet Gyzyl gwardiýa otrýadyny düzse, Eziz öz töweregine jigit toplap başlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Onuň jigitleri meýdanyň bir çetinde durdular. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jigit - jigidi.


Duş gelýän formalary
 • jigide
 • jigidi
 • jigidim
 • jigidini
 • jigidiniň
 • jigidiň
 • jigidiňmikä
 • jigitdigini
 • jigitler
 • jigitlerden
 • jigitlere
 • jigitleri
 • jigitlerine
 • jigitlerini
 • jigitleriniň
 • jigitleriniňem
 • jigitleriň
 • jigitlige
 • jigitlik
 • jigitlikde
 • jigitlikden