jigi

 1. Özüňden ýaşy kiçi bolan erkek ýa-da aýal dogan.

  • Ol jigilerine ýaz günlerinde nämeleriň bolýandygy hakynda ekabyrlyk bilen gürrüň berip başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Özüňden ýaşy kiçä ýüz tutulyp aýdylýan söz.

  • Jeren, jigi, dur! -- diýip ýabysyndan düşdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Bir okuň-a biderek gidendir, jigi! (J. Akyýew, Mergeniň ogly)


Duş gelýän formalary
 • jigide
 • jigidi
 • jigidim
 • jigidiň
 • jigidiňmikä
 • jigiler
 • jigileri
 • jigilerim
 • jigilerimden
 • jigilerime
 • jigilerimi
 • jigilerimiz
 • jigilerimizi
 • jigilerimiň
 • jigilerimiňem
 • jigilerinden
 • jigilerine
 • jigilerini
 • jigileriniň
 • jigileriniňem
 • jigileriň
 • jigileriňe
 • jigileriňi
 • jigileriňiz
 • jigileriňiziň
 • jigim
 • jigimden
 • jigimem
 • jigimi
 • jigimiz
 • jigimizde
 • jigimiň
 • jigimiňem
 • jiginiň
 • jigisi
 • jigisidi
 • jigisin
 • jigisinden
 • jigisine
 • jigisinem
 • jigisini
 • jigisiniň
 • jigiň
 • jigiňdir
 • jigiňe
 • jigiňem
 • jigiňi
 • jigiňiz