jeza

[jeza:]

Edilen günä ýa-da jenaýata garşy görülýän çäre, berilýän berk temmi.

 • Hyýanatçynyň birini ýok edip, iki-ýeke galanyna-da göz edip bilsem, men-ä şonuň jezasyny çekmäge-de razy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Gurt garta eden günäsine görä jeza berildi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

ölüm jezasy

seret ölüm


Duş gelýän formalary
 • jezada
 • jezadan
 • jezady
 • jezadyr
 • jezalar
 • jezalara
 • jezalary
 • jezalaryn
 • jezalaryna
 • jezalaryndan
 • jezalaryny
 • jezalarynyň
 • jezalaryň
 • jezaly
 • jezalylyk
 • jezam
 • jezamam
 • jezamy
 • jezamyzy
 • jezany
 • jezanyň
 • jezasam
 • jezasy
 • jezasydyr
 • jezasyn
 • jezasyna
 • jezasyndan
 • jezasyny
 • jezasynyň
 • jezasyz
 • jezaň
 • jezaňam
 • jezaňy