jepakeş je‧pa‧keş

[jepa:keş]

Zähmetden gaçmaýan, zähmetsöýer, hiç bir kynçylykdan gaçmaýan.

  • Meniň agtygym ulynyň diýenini tutýan, dünýäde daýhançylyk, işinden başga zady bilmeýän jepakeş oglan. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Tapdym, ynha seniň familiýaň, jepakeş ýigit. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • jepakeşdi
  • jepakeşiň
  • jepakeşlik
  • jepakeşlikde