jemlemek jem‧le‧mek işlik

 1. Jem etmek, bir ýere toplamak, üýşürmek, ýygnamak.

  • Deň-duşlaryndan karz alyp, dört ýüz tyllany jemledi. («Görogly» eposy)

  • Olaryň hemmesiniň pikirini bir ýere jemlän tapyldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Mat. Goşup jemini çykarmak, hasabyny çykarmak.

 3. Belli bir netijä gelmek, netije çykarmak.

  • Kelhan iň soňunda gürrüňi bir ýere jemledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Garry öz pikirini jemlemek üçin üsgüresi gelmese-de üsgüren boldy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 4. Bes etmek, gutarmak, tamamlamak.


Duş gelýän formalary
 • jemledi
 • jemledi-de
 • jemledigiçe
 • jemledik
 • jemlediler
 • jemlejek
 • jemleme
 • jemlemedi
 • jemlemedik
 • jemlemediler
 • jemlemegi
 • jemlemegim
 • jemlemegine
 • jemlemeginiň
 • jemlemegiň
 • jemlemek
 • jemlemekde
 • jemlemekden
 • jemlemekdir
 • jemlemeklerine
 • jemlemeklerini
 • jemlemeklige
 • jemlemekligi
 • jemlemekligiň
 • jemlemeklik
 • jemlemekçi
 • jemlemeler
 • jemlemelerde
 • jemlemelere
 • jemlemeleri
 • jemlemelerini
 • jemlemeleriň
 • jemlemeli
 • jemlemelidi
 • jemlemelidir
 • jemlemesi
 • jemlemesidir
 • jemlemesinde
 • jemlemesini
 • jemlemesiniň
 • jemlemezden
 • jemlemezlik
 • jemlemeýän
 • jemlemeýär
 • jemlemeýärdi
 • jemlemäge
 • jemlemän
 • jemlemäni
 • jemlemäniň
 • jemlese
 • jemlesegem
 • jemlesek
 • jemleseler
 • jemlesem-de
 • jemleseň
 • jemleýän
 • jemleýän-de
 • jemleýändigi
 • jemleýändigini
 • jemleýändiklerini
 • jemleýändir
 • jemleýäne
 • jemleýänligi
 • jemleýänligidir
 • jemleýänligini
 • jemleýänçä
 • jemleýär
 • jemleýärdi
 • jemleýärdiler
 • jemleýäris
 • jemleýärler
 • jemläli
 • jemlän
 • jemlände
 • jemländen
 • jemlänem
 • jemlänimizde
 • jemläninde
 • jemläninden
 • jemläniňde
 • jemlänligi
 • jemlänsoň
 • jemläp
 • jemläpdi
 • jemläpdiler
 • jemläpdir
 • jemläpdirler
 • jemlär
 • jemlärdi
 • jemlärsiň
 • jemläň