itmek it‧mek 1 işlik

seret iteklemek

 • Reduktoryň gapagynyň bir çetini öňe itýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Meniň halamaýanyma seredip durmazlar, ýeňsämden iter goýbärler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

itmek it‧mek 2 işlik

[i:tmek]

 1. Bir zady çekip, öz yzyň bilen alyp gitmek.

  • Agta ýabysyny idip ugrady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Kaka, idip äkidäýeýin-le?! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Göçme manyda Biriniň ygtyýaryny ele alyp, yzyň bilen ýöretmek, birini yzyňa eýertmek.

  • Sen bizi nirä itseň idip ýörjek-ow! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem itmek - idýär, ider, idipdir.

itme kör

 1. Kömeksiz, idilmän, özbaşyna ýöräp bilmeýän kör.

 2. Az düşünjeli, sowady, düşünjesi az bolan.

  • Durdy men hem özümi itmeli kör hasap edemok. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • idem
 • iden
 • idendi
 • idendigini
 • idendik
 • idene
 • ideni
 • idenine
 • ideniň
 • idesiň
 • ideýin
 • idip
 • idiň
 • idýän
 • idýär
 • itdi
 • itdi-de
 • itdigi
 • itdigine
 • itdigini
 • itdiklerini
 • itdim
 • itdir
 • itdiň
 • itjek
 • itme
 • itmek
 • itmeli
 • itmelimi
 • itmäge
 • itmänime
 • itmäň
 • itse
 • itse-de
 • itsek
 • itseň
 • itsinler