itibermek i‧ti‧ber‧mek işlik

Itip, iteläp goýbermek.

  • Ony bir tarapa itiberdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol eşikleriniň üstüne gapdalynda duran galtagyny hem itiberip goýberdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • itiberdi
  • itiberip
  • itibermek