iteklemek i‧tek‧le‧mek işlik

 1. Itip, iteläp öňe süýşürmek, itelemek.

  • Ol bir eli bilen gapyny itekläp açanda, bulutdan çykan Aý ýaly gözele ýüzi düşdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Olar ony şol ýere eltip, garaňky ýerkümäniň içine iteläp saldylar-da, gapyny daşyndan gulpladylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Göçme manyda Bir işe ýa-da bir zada ündemek, ugrukdyrmak.

  • Onuň bu söýgüsü ony dogry ýola itekledi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

gününi iteklemek

Güzeran-durmuşyňy geçirmek, gün görmek.

 • Güzeran görmegiň, günüňi iteklemegiň hem kän hili ýollary bolýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • itekledi
 • itekledi-de
 • itekledik
 • iteklediler
 • itekledimi
 • iteklejek
 • itekleme
 • iteklemediň
 • iteklemegini
 • iteklemegiň
 • iteklemek
 • iteklemekden
 • iteklemeklik
 • iteklemeli
 • iteklemesi
 • iteklemesini
 • iteklemezinden
 • iteklemeýärmi
 • iteklemäge
 • iteklemän
 • iteklemändir
 • iteklesem
 • itekleýän
 • itekleýändigini
 • itekleýänler
 • itekleýänlerine
 • itekleýär
 • itekleýärdi
 • itekleýärdiler
 • itekleýärler
 • iteklän
 • itekländigine
 • itekländigini
 • itekläni
 • itekläp
 • itekläpdir
 • itekläpdirler
 • iteklär
 • iteklärler
 • itekläýse
 • itekläň