it

 1. Zoologiýa Ýyrtyjy süýtemdirijileriň aýratyn maşgalasyndan bolan öý haýwany.

  • Emma ol üýtgeşik gara Myrat aganyň gözi düşmezden ozal, itleriň gözi düşdi. (H. Derýaýew, Ykbal)

  • Hernä wagtynda ýetişmäýdiň, ýogsa ol it meni gemräýjek eken. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • It üýrer, kerwen geçer. (nakyl)

  • Ityň boýnuna göwher daksaň it hem aglar, göwher hem. (nakyl)

  • It ýüwrügiň tilki söýmez, gamly kişi gülki söýmez. (nakyl)

  • It gedaýdan gorkar, gedaý hem itden. (nakyl)

  • It gara görmese üýrmez. (nakyl)

  • It ýassanan ynjalmaz. (nakyl)

 2. Göçme manyda Nejis, haýyn.

  • Siz, adamçylygyny ýitiren, ýyrtyjylyk üçin ýallanýan bir topar aňmaz itler! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

günüňe it aglamak

Çydamsyz agyr durmuşda ýaşamak, jebir-jepada bolmak, sütem görmek.

 • Giň älemim daralar, alar dünýäni ümez. Itler aglar günüm, gözüm ýaşy kepemez. (B. Kerbabaýew, Eserler toplumy)

itden çykarmak

Öldürmek.

 • Ony öten gije itden çykaran bolaýmasynlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

yzyna it salmak

seret yz

 • Sögüp ýüzüni alýarlar, yzyna-da it salýarlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)