islemek is‧le‧mek işlik

Biriniň ýa-da bir zadyň islegini etmek, bir zady höwes etmek, bir zada meýil, arzuw etmek.

 • Her gektardan islän hasylymyzy alarys. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • isledi
 • isledi-de
 • isledigini
 • isledigiçe
 • isledigiňçe
 • isledik
 • isledikçe
 • islediler
 • isledilermi
 • isledim
 • isledim-de
 • isledimi
 • islediň
 • islediňmi
 • islegin
 • islejegi
 • islejekdigini
 • isleme
 • islemedi
 • islemedige
 • islemedigi
 • islemedigini
 • islemedik
 • islemedikler
 • islemediler
 • islemedim
 • islemedimi
 • islemediňiz
 • islemegi
 • islemegimize
 • islemeginden
 • islemegine
 • islemeginiň
 • islemegiň
 • islemejek
 • islemek
 • islemekden
 • islemekleri
 • islemelidir
 • islemersiň
 • islemersiňiz
 • islemese
 • islemese-de
 • islemesek
 • islemeseler
 • islemeselerem
 • islemesem
 • islemeseň
 • islemeseňem
 • islemeseňiz
 • islemez
 • islemezdi
 • islemezdim
 • islemezdiň
 • islemezligi
 • islemezligine
 • islemezliginiň
 • islemezlik
 • islemeýän
 • islemeýändigi
 • islemeýändigine
 • islemeýändigini
 • islemeýändiginiň
 • islemeýändigiňizi
 • islemeýändikleri
 • islemeýändiklerine
 • islemeýändiklerini
 • islemeýändir
 • islemeýäne
 • islemeýäni
 • islemeýänini
 • islemeýäniniň
 • islemeýänler
 • islemeýänleri
 • islemeýänligi
 • islemeýänligindedi
 • islemeýänligini
 • islemeýär
 • islemeýärdi
 • islemeýärdiler
 • islemeýärdim
 • islemeýärin
 • islemeýäris
 • islemeýärler
 • islemeýärlerem
 • islemeýärmi
 • islemeýärsiň
 • islemeýärsiňiz
 • islemän
 • islemändi
 • islemändigindenmi
 • islemändigini
 • islemändiler
 • islemändim
 • islemändir
 • islemändirin
 • islemändirler
 • islemänsoň
 • islemäýin
 • islese
 • islese-de
 • islesegem
 • islesek
 • isleseler
 • isleselerem
 • islesem
 • islesem-de
 • isleseň
 • isleseň-de
 • isleseňem
 • isleseňiz
 • isleseňizem
 • isleýän
 • isleýän-de
 • isleýänden
 • isleýändigi
 • isleýändigimi
 • isleýändigimizi
 • isleýändigine
 • isleýändigini
 • isleýändiginiň
 • isleýändigiňizi
 • isleýändikleri
 • isleýändiklerinde
 • isleýändiklerine
 • isleýändiklerini
 • isleýändikleriniň
 • isleýändir
 • isleýändirler
 • isleýäne
 • isleýänem
 • isleýäni
 • isleýänim
 • isleýänimi
 • isleýänimiz
 • isleýänimizi
 • isleýänine
 • isleýänini
 • isleýäniň
 • isleýäniňi
 • isleýäniňiz
 • isleýäniňizi
 • isleýänler
 • isleýänlere
 • isleýänlerem
 • isleýänleri
 • isleýänleriň
 • isleýänligi
 • isleýänligini
 • isleýänliginiň
 • isleýär
 • isleýär-de
 • isleýärdi
 • isleýärdiler
 • isleýärdim
 • isleýärdimi
 • isleýärdiň
 • isleýärdiňiz
 • isleýärin
 • isleýäris
 • isleýärismi
 • isleýärkä
 • isleýärler
 • isleýärmi
 • isleýärmikä
 • isleýärmiň
 • isleýärsiň
 • isleýärsiňiz
 • isleýärsiňizmi
 • isläbem
 • islämizok
 • islämok
 • islän
 • islände
 • isländigi
 • isländigine
 • isländigini
 • isländigiňe
 • isländikleri
 • isländiklerini
 • isländir
 • isläne
 • islänem
 • isläni
 • islänim
 • islänimi
 • islänimiz
 • islänini
 • isläniň
 • isläniňde
 • isläniňi
 • isläniňiz
 • islänler
 • islänlere
 • islänleri
 • islänlerim
 • islänlerinde
 • islänlerini
 • islänligi
 • islänmi
 • islänmiş
 • islänok
 • islänokdy
 • islänoklar
 • islänsoň
 • isläp
 • isläpdi
 • isläpdik
 • isläpdiler
 • isläpdim
 • isläpdir
 • isläpdirler
 • isläpdiňiz
 • islär
 • islärdi
 • islärdim
 • islärin
 • islärler
 • isläň
 • isläňizokmy
 • isläňok
 • isläňokmy