irkilmek ir‧kil‧mek işlik

 1. Çala uka gitmek, uklamak, ymyzganmak.

  • Annaguly ýabynyň üstünde edil irkilýän ýaly yranyp, obanyň içinden geçip barýar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Bahar daňa golaý azajyk irkilip bildi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Göçme manyda Asuda, ýuwaş, parahat halda bolmak; irginsiz garaşmak.

  • Bu görnüş irkilip ýatan Garagum üçin täzelik däl. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

ýedi ýoluň üstünde irkilmek

seret ýol


Duş gelýän formalary
 • irkildi
 • irkildigi
 • irkildiler
 • irkilen
 • irkilende
 • irkilenim
 • irkilenini
 • irkilenlerini
 • irkilere
 • irkileri
 • irkilerin
 • irkilerler
 • irkileýin
 • irkilip
 • irkilipdir
 • irkilipdirin
 • irkiljek
 • irkilmedi
 • irkilmegi
 • irkilmek
 • irkilmäge
 • irkilse
 • irkilse-de
 • irkilselerem
 • irkilsem
 • irkiläýsem
 • irkilýän
 • irkilýänçä
 • irkilýär
 • irkilýärdi
 • irkilýärdiler