irginli ir‧gin‧li sypat

[i:rginli]

Ýadaw, argyn; ýadadýan, ardyrýan.

  • Uzyn günüň irginli ýolundan sarsygan jemagat özüni ullakan şäheriň goltugyna atmaga taýynlanýardy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)