injik

[i:njik]

 1. Anatomiýa Aýagyň topuk bilen baldyr aralygy.

 2. Aýagyň topuk bilen dyz aralygyndaky ýogun süňki.

  • Çorlan injiklerini, çöňürtge sypjyran barmaklaryny gyzgyn çäge gatadypdy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Onuň çaň siňen injiklerini çöp-çalamlar çyzypdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem injik - injigi.


Duş gelýän formalary
 • injigi
 • injigim
 • injigime
 • injigimiň
 • injigine
 • injigini
 • injiginiň
 • injigiň
 • injikden
 • injiklere
 • injiklerem
 • injikleri
 • injiklerine
 • injiklerini
 • injikleriň
 • injikli