indiwidualizm in‧di‧wi‧dua‧lizm

Bir şahsyň bähbitlerini jemgyýetiň bähbitlerine garşy goýan buržuaz dünýä garaýyş.

  • Buržuaz edebi betnebisliginiň indiwidualizminiň tersine, sosialistik proletariat partiýaly edebiýat prinsipini öňe çykarmalydyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • indiwidualizme
  • indiwidualizmi
  • indiwidualizminiň
  • indiwidualizmiň