indirmek in‧dir‧mek işlik

[i:ndirmek]

Sürüp, kowup, belli bir ýeriň üstünden alyp gelmek.

 • Sygyrlarymy derrew toplap, ýüzümi oba tarap göneltdim we obanyň ýokary çetinden çaňjardyp indirdim. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • indirdim
 • indiren
 • indirerli
 • indirip
 • indiriň
 • indirmedik
 • indirmegi
 • indirmegini
 • indirmek
 • indirmekde
 • indirmäge
 • indirmäň