indikile in‧di‧ki‧le

Indiden beýläk, mundan beýläk, mundan buýana, gelejekde.

  • Alýoşa, indikile şunuň ýaly bolanda maňa söz hem aýtma-da, ýöne böwrüme hütledäý! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Indikile alajyny tapsaňyz traktory bir minut hem saklamajak boluň! («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • indikile-de