indiki in‧di‧ki

Geljek, geljekki, soňky.

 • Artyk türmä girende ýeke bolsa, çykanda doganly bolup onuň bilen indiki duşuşyga çenli çynlakaý hoşlaşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Indiki mejlis şu ýylyň 6-ynjy fewralyna bellendi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • indikide
 • indikiden
 • indikiler
 • indikilerden
 • indikilerdir
 • indikilere
 • indikileri
 • indikileridir
 • indikilerini
 • indikileriniň
 • indikileriň
 • indikini
 • indikiniň
 • indikisi
 • indikisinde
 • indikisine
 • indikiň
 • indikiňe
 • indikä