indi in‧di hal

 1. Şu wagt, häzir, şindi.

  • Hany, indi sesiňizi goýuň-da, gulak asyň! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Mundan buýana, mundan beýläk.

  • Gel, indi ikimiz hemişelik dost bolaly. (Myraly)

  • Garaz, indi siziň ýanyňyzda men agzymy açmaly däl-dä! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • indem
 • indide
 • indiden
 • indiler
 • indim
 • indimi
 • indiniň
 • indiň
 • indä