ilik i‧lik

Geýime ýa-da başga zatlara ildirmek üçin dakylýan düwme, sadap.

 • Begenjiň köýneginiň ilikleri ýazdyrylypdyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Ol kostumyň balagy bilen köýnegi bitişikdi, eşigiň boýdan-başy hem ilikdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Eşgerler kemerlerine, iliklerine çenli barlap, özlerini tijeýärler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ilik gytmy näme? (G. Gurbansähedow, Enesiniň ýumuşlary)

 • Iňňe, sapak, gury çaý ýa-da ilik olarda halan wagtyň tapylýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ilik - iligi.


Duş gelýän formalary
 • ilige
 • iligi
 • iliginden
 • iligine
 • iligini
 • iliginiň
 • iligiň
 • ilikde
 • ilikden
 • ilikdi
 • ilikler
 • iliklerden
 • iliklerem
 • ilikleri
 • iliklerimizi
 • iliklerine
 • iliklerini
 • ilikleriniň
 • ilikleriň
 • ilikli
 • iliksiz