işlik iş‧lik

[i:şlik]

Grammatik termin Gymyldy-hereket we gymyldamazlyk ýagdaýy bildirýän söz topary.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem işlik - işligi.

dowamly öten zaman işligi

Grammatik termin Bir işiň, gymyldy-hereketiň birnäçe wagt dowam edenligini aňladýan işlik formasy.

düýp işlik

Grammatik termin Asyl we ýasama işlikleriň üýtgemeýän bölegi.

işligiň passiw formasy

 1. Grammatik termin Işligiň gaýdym derejesiniň goşulmasyny kabul etmek bilen ýasalýan forma.

 2. Grammatik termin Kömekçi işlik arkaly birleşýän sözleriň semantika taýdan bir bitewi many aňladýan grammatik kategoriýasy.

kem işlik

Grammatik termin Işlik kategoriýasyna degişli grammatik termin.

kömekçi işlik

Grammatik termin Goşma işliklerde esasy sözden soň gelýän işlik, goşma işligiň ikinji bölegi bolan işlik.

ortak işlik

Grammatik termin Edilýän gymyldy-hereketiň haýsy zamandadygyny bildirip, baglanýan sözlerini sypatlandyryp gelýän işlik formasy.


Duş gelýän formalary
 • işlige
 • işligi
 • işligidir
 • işligin
 • işliginde
 • işliginden
 • işligindendir
 • işligindäki
 • işligine
 • işligini
 • işliginiň
 • işligiň
 • işlikde
 • işlikden
 • işlikdigini
 • işlikdir
 • işlikdäki
 • işlikler
 • işliklerde
 • işliklerden
 • işliklerdir
 • işliklerdäki
 • işliklere
 • işliklerem
 • işlikleri
 • işlikleri-de
 • işlikleridir
 • işliklerin
 • işliklerinde
 • işliklerinden
 • işliklerine
 • işliklerini
 • işlikleriniň
 • işlikleriň
 • işlikli
 • işliklik
 • işliklini
 • işliksiz