işli iş‧li sypat

[i:şli]

 1. Bir iş bilen meşgul bolup ýören, eli boş däl, işi köp bolan.

  • Siz beýle hemmäňiz işli bolsaňyz aýtmaly ekeniňiz.

 2. bilen, iş bilen baglanyşykly.

  • Men seniň ýanyňa işli geldim.

 3. Eli hünärli, çeper, zähmetsöýer (gyz, gelin hakda).


Duş gelýän formalary
 • işlem
 • işlidigime
 • işlidigimi
 • işlidigini
 • işlidigiňi
 • işlidir
 • işlije
 • işlileriň
 • işliligi
 • işliligiň
 • işlilik
 • işlisiniň
 • işliň
 • işlä
 • işlädir