işlemek iş‧le‧mek işlik

[i:şlemek]

 1. Zähmet çekmek, bir iş bilen meşgul bolmak.

  • Şol gürrüňler oňa işde gaýduwsyz işlemegine kuwwat berýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Işlemedik-dişlemez. (nakyl)

  • Uly başlar, kiçi işlär. (nakyl)

 2. Hereketde bolmak bilen bir zady öndürmek, çykarmak.

  • Zawot işleýär.

 3. Bir edarada gulluk etmek, bir wezipäni, käri ýerine ýetirmek.

  • Ylmy işgär bolup işlemek.

 4. Abat bolup ýöräp durmak.


Duş gelýän formalary
 • işledi
 • işledi-de
 • işledigiçe
 • işledigiňçe
 • işledik
 • işledikçe
 • işlediler
 • işledim
 • işlediň
 • işlediňiz
 • işlediňmi
 • işlejegi
 • işlejegim
 • işlejegime
 • işlejegimi
 • işlejegini
 • işlejegiňi
 • işlejek
 • işlejekdendi
 • işlejekdigi
 • işlejekdigini
 • işlejekdiklerini
 • işlejekler
 • işlejekleri
 • işlem
 • işleme
 • işlemedi
 • işlemedige
 • işlemedik
 • işlemediklerden
 • işlemediler
 • işlemedim
 • işlemediň
 • işlemediňiz
 • işlemegem
 • işlemegi
 • işlemegidir
 • işlemegim
 • işlemegimde
 • işlemegimden
 • işlemegime
 • işlemegimi
 • işlemegimize
 • işlemegimiň
 • işlemeginde
 • işlemeginden
 • işlemegine
 • işlemegini
 • işlemeginiň
 • işlemegiň
 • işlemegiňe
 • işlemegiňizi
 • işlemejekdiklerini
 • işlemek
 • işlemekde
 • işlemekden
 • işlemekdi
 • işlemekdir
 • işlemekleri
 • işlemeklerine
 • işlemeklerini
 • işlemekleriniň
 • işlemeklige
 • işlemekligi
 • işlemekligini
 • işlemekliginiň
 • işlemekligiň
 • işlemeklik
 • işlemeklikde
 • işlemeklikdir
 • işlemekçi
 • işlemelere
 • işlemeleri
 • işlemelerini
 • işlemeli
 • işlemelidi
 • işlemelidigi
 • işlemelidigine
 • işlemelidigini
 • işlemelidiginiň
 • işlemelidir
 • işlemelidirler
 • işlemelimi
 • işlemese
 • işlemese-de
 • işlemesek
 • işlemeseler
 • işlemesem
 • işlemesene
 • işlemeseň
 • işlemeseňiz
 • işlemesi
 • işlemesin
 • işlemesinde
 • işlemesini
 • işlemesiniň
 • işlemesinler
 • işlemez
 • işlemezden
 • işlemezdim
 • işlemezler
 • işlemezligi
 • işlemezligine
 • işlemezlik
 • işlemeýän
 • işlemeýändigi
 • işlemeýändigine
 • işlemeýändigini
 • işlemeýändikleri
 • işlemeýäni
 • işlemeýänini
 • işlemeýänler
 • işlemeýänlere
 • işlemeýänligi
 • işlemeýänligim
 • işlemeýär
 • işlemeýärdi
 • işlemeýärin
 • işlemeýärler
 • işlemäge
 • işlemäge-de
 • işlemäli
 • işlemän
 • işlemänden
 • işlemändigi
 • işlemändigini
 • işlemändir
 • işlemändirler
 • işlemäne
 • işlemäni
 • işlemäniň
 • işlemänsiň
 • işlemänsoň
 • işlemäýin
 • işlemäň
 • işlese
 • işlese-de
 • işlesek
 • işleseler
 • işleselerem
 • işlesem
 • işlesene
 • işleseň
 • işleseňiz
 • işlesin
 • işlesinler
 • işleýän
 • işleýänden
 • işleýändigi
 • işleýändigimi
 • işleýändiginden
 • işleýändigine
 • işleýändigini
 • işleýändiginiň
 • işleýändigiňi
 • işleýändikleri
 • işleýändiklerine
 • işleýändiklerini
 • işleýändir
 • işleýändirler
 • işleýäne
 • işleýänem
 • işleýäni
 • işleýänime
 • işleýänimi
 • işleýänine
 • işleýänini
 • işleýäniň
 • işleýänler
 • işleýänlerde
 • işleýänlerden
 • işleýänlere
 • işleýänlerem
 • işleýänleri
 • işleýänleriň
 • işleýänligi
 • işleýänligidir
 • işleýänligini
 • işleýär
 • işleýärdi
 • işleýärdik
 • işleýärdiler
 • işleýärdim
 • işleýärdiňiz
 • işleýärem
 • işleýärin
 • işleýäris
 • işleýärismi
 • işleýärkä
 • işleýärler
 • işleýärlerem
 • işleýärlerkä
 • işleýärmi
 • işleýärmikä
 • işleýärsiň
 • işleýärsiňiz
 • işläbem
 • işläli
 • işläliň
 • işlämok
 • işlän
 • işlände
 • işländen
 • işländigi
 • işländigine
 • işländigini
 • işländikleri
 • işländiklerine
 • işländiklerini
 • işländir
 • işläne
 • işlänem
 • işläni
 • işlänim
 • işlänime
 • işlänimiz
 • işlänimizde
 • işläninde
 • işläninden
 • işlänine
 • işläniň
 • işläniňde
 • işläniňe
 • işläniňizde
 • işlänlere
 • işlänlerinde
 • işlänlerinden
 • işlänlerine
 • işlänleriň
 • işlänlermi
 • işlänligi
 • işlänmiş
 • işlänok
 • işlänokdy
 • işlänoklar
 • işlänokmy
 • işlänsoň
 • işläp
 • işläpdi
 • işläpdik
 • işläpdim
 • işläpdir
 • işläpdirin
 • işläpdirler
 • işlär
 • işlärdi
 • işlärdik
 • işläre
 • işlärin
 • işlärinmi
 • işläris
 • işlärler
 • işlärlik
 • işlärsiň
 • işlärsiňiz
 • işläsi
 • işläsim
 • işläý
 • işläýin
 • işläýjek
 • işläýmeli
 • işläýse
 • işläýsek
 • işläň