işan i‧şan

[i:şa:n]

Könelişen söz Molladan soňky dini dereje, at.

 • Molla, işan, hoja, seýdi. Azyp iliň hamyn soýdy. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 • Şol wagtda Jelil işan peýda boldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Işanyň işi tükenmez, dagyň-daşy. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • işan-da
 • işana
 • işanam
 • işandan
 • işandanam
 • işandygyny
 • işandyr
 • işanlar
 • işanlara
 • işanlarda
 • işanlardaky
 • işanlardan
 • işanlardy
 • işanlary
 • işanlaryna
 • işanlaryň
 • işanlyk
 • işanmy
 • işany
 • işanym
 • işanymyz
 • işanymyza
 • işanyna
 • işanyň
 • işanyňam
 • işanyňky
 • işanyňkydyr
 • işanyňyz