iş-pişe iş-pi‧şe

[i:ş-pi:şe]

  1. Bar işi, edýän işi, meşgul bolýan zady.

    • Ol taýpanyň il-güni talamakdan başga işi-pişesi bolmandyr. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

  2. Kär, hünär.

    • Onuň işi-pişesi zer ýasamakdy. («Görogly» eposy)