iýdirmek işlik

 1. Nahar bermek, naharlamak.

  • Üç ýaşly igli çagasyny ne oňly iýdirip bilýärdi, ne-de geýdirip bilýärdi. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Açlyk näme iýdirmez, dokluk näme diýdirmez. (nakyl)

 2. Dänäni, miwäni we ş. m. mal-gara, mör-möjege, guş-gumra şam etmek, aldyrmak, zaýalatmak.

  • Aý näbileýin, ony hem syçana iýdiräýdiňmikäň öýtdüm. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Jik-jiki tikenli ýandaga gaharlanyp: -- Seni geçi agama iýdirmesem bolmaz -- diýip, uçup gidipdir. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 3. Göwse, ýelne süýt inmek, süýt gelmek, süýt gelip başlamak.

  • Aýna iýdiren dünýäniň her emjegini üç-dört gezek güžžüldetdi-de, köşegini goýberdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Sygyr iýdiren badyna göläniň nogtasyndan çekip aýyrdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 4. Hakyňy gidermek, almaly puluňy hasaplap doly alman gidermek, hakyndan artyk zat bermek.


Duş gelýän formalary
 • iýdirdi
 • iýdirdiler
 • iýdirdim
 • iýdirdiň
 • iýdiren
 • iýdireniň
 • iýdirer
 • iýdirerin
 • iýdirip
 • iýdiripdi
 • iýdiripdir
 • iýdiripdirler
 • iýdirjek
 • iýdirjekmi
 • iýdirme
 • iýdirmegi
 • iýdirmegim
 • iýdirmek
 • iýdirmeli
 • iýdirmelidi
 • iýdirmerin
 • iýdirmesem
 • iýdirmeseň
 • iýdirmez
 • iýdirmäge
 • iýdirmän
 • iýdirseň
 • iýdiräýjek
 • iýdiräýmeli
 • iýdirýän
 • iýdirýänem
 • iýdirýär
 • iýdirýärdi
 • iýdirýärdiň