hyrra hyr‧ra

Birden, çalt, tiz.

  • Gelinler, gyzlar meniň daşyma hyrra aýlanyp, üşerilişip seredişdiler. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Ýaşuly hyrra yzyna dolanyp, kružka alyp geldi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)