hyh hyh

Eşek sürlende, düýe çökeriljek bolnanda aýdylýan söz.

  • Ol guýrujagyny bulaýlap, däbişekläp barýan taýharyň gidişini haýal gördi-de, ony bir syhly debsedi, «hyh, hyh» diýip bir syhly gaýtalap, onuň gerşine dürtdi. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

  • Myhmanlar «hyh-da, çök» bolşup, ulagdan düşýärler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • hyh-da