hyňzamak hyň‧za‧mak işlik

Joşup daşmak, möwç urmak, püre-pür dolup batlanmak.

  • Hyňzap gelen gözýaşlary garry aýalyň gözleriniň öňüni gubarlandyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýokarlygyna hyňzap uran gan, onuň ýüzüni gyzardyp, kellesini agyrdýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • hyňzap