hurmaýy hur‧ma‧ýy

[hurma:ýy]

Hurmanyň reňkine meňzeş, hurma reňkli.

  • Meniň asyl ullakan gözlerim ýaňy ukudan açylan wagtlarym bolany üçin, hurmaýy gyzyl bolmaga çemeli. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)