hurma hur‧ma

Botanika Käbir Gündogar ýurtlarda bitýän mämişi-gyzyl reňkli, süýji miwe getirýän agaç we onuň miwesi.

 • Gözel tebigatly Gruziýa ajaýyp kurortlary bilen, limony, hurmasy bilen dünýä meşhurdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Müsürde hurma palmalarynyň we akasiýalarynyň tokaýlary bolupdyr. (Gadymy dünýä taryhy)


Duş gelýän formalary
 • hurma-da
 • hurmada
 • hurmadan
 • hurmadyr
 • hurmalar
 • hurmalara
 • hurmalaryň
 • hurmaly
 • hurmany
 • hurmanyň
 • hurmasy
 • hurmasynyň