humaý hu‧maý

[huma:ý]

 1. Gadymy düşünjä görä, kimiň üstüne «kölege» düşse, şol adam «şa bolýarmyş» diýilýän fantastik guş.

 2. Göçme manyda Örän owadan gelşikli, görmegeý.

  • «Batyr bol» diýipdiň, saňa bakamda, Humaý gözden akýan ýaşlaryň bilen. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • humaýa
 • humaýdyr
 • humaýy
 • humaýym
 • humaýyn
 • humaýynyň
 • humaýyň