huş huş at

[hu:ş]

Adamyň sagdyn aňy, ýady, öz bolşuna, duýgusyna akyl ýetirijilik ukyby.

 • Ol nämedir bir zady huşuna saljak bolýan ýaly küýlenip otyrdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem huş - huşum, huşuň.

başyňdan huşuňy uçurmak

Biriniň ýa-da bir zadyň güýçli täsiri ýetmek, aljyramak.

huşuna gelmek

Aňyna gelmek, özüne gelmek, akylyna aýlanmak.

 • Artyk öz huşuna geldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

huşuny almak

Aljyratmak, çaşyrmak.

 • Meniň gyzym huşuny aldyraýypdyr öýdýärin! Heý günde ýüz gezek hem salam bolarmy?! («Türkmen pýesalary»)

huşuň gitmek

Ýatkeşligiň peselmek, aňynyň gaçmak.

 • Aý, Görogly, Seniň huşuň gidipdir! («Görogly» eposy)

huşuň göçmek

Huşuň gitmek, huşuň başyňdan aýrylmak.

 • Emma onuň başy aýlanyp, huşy göçdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

huşuňy ýitirmek

Näme edýäniňi bilmän aljyramak, alňasamak, gyssanmak, özüňi ýitirmek.

 • Aýna özüni Artygyň gujagyna oklanda, bütin huşuny ýitirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • huş-da
 • huşa
 • huşda
 • huşdan
 • huşdanmy
 • huşdy
 • huşlary
 • huşlulykdan
 • huşly
 • huşsuz
 • huşsuzlygym
 • huşsuzlygymy
 • huşsuzlygynda
 • huşsuzlyk
 • huşum
 • huşuma
 • huşumda
 • huşumdan
 • huşummy
 • huşumy
 • huşumyz
 • huşumyzdamy
 • huşumyzy
 • huşuna
 • huşunda
 • huşundaky
 • huşundan
 • huşuny
 • huşunyň
 • huşuň
 • huşuňa
 • huşuňda
 • huşuňdan
 • huşuňy
 • huşuňyza
 • huşy