howlukmak how‧luk‧mak işlik

 1. Howlukmaç deprenmek, gyssagly ýagdaýa düşmek, gyssanmak.

  • Näme, beýle howlukdyň?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol çörek bişirmek, nahar häzirlemek işine howlugýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Bisabyrlyk etmek, alňasamak.

  • Sabyr et, oglum, howlukma, basym bolar! («Görogly» eposy)

  • Oglan howlugar, tut wagtynda bişer. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem howlukmak - howlugýar, howlugar, howlugypdyr.

ajalyňa howlukmak

seret ajal

 • Eý goja, ajalyňa howlukmaýan bolsaň, gapydan aýryl! («Türkmen pýesalary»)


Duş gelýän formalary
 • howlugaly
 • howlugamok
 • howlugamyzok
 • howlugan
 • howluganda
 • howluganlar
 • howluganok
 • howlugansoň
 • howluganyny
 • howluganyň
 • howluganyňda
 • howlugar
 • howlugardy
 • howlugardym
 • howlugarly
 • howlugarsyň
 • howlugaýmaly
 • howlugyp
 • howlugypdy
 • howlugypdyr
 • howlugypdyrlar
 • howlugypdyryn
 • howlugypsyň
 • howlugyň
 • howlugýan
 • howlugýanda
 • howlugýandan
 • howlugýandygyna
 • howlugýandygyndan
 • howlugýandygyny
 • howlugýandyklary
 • howlugýandyr
 • howlugýanlygy
 • howlugýanlygyny
 • howlugýanmy
 • howlugýanymyzy
 • howlugýar
 • howlugýardy
 • howlugýardyk
 • howlugýardylar
 • howlugýardym
 • howlugýarlar
 • howlugýarsyň
 • howlugýaryn
 • howlugýarys
 • howlukdy
 • howlukdy-da
 • howlukdygam
 • howlukdyk
 • howlukdylar
 • howlukdym
 • howlukdyň
 • howlukjagyny
 • howlukma
 • howlukmady
 • howlukmadylar
 • howlukmadym
 • howlukmagyn
 • howlukmagyna
 • howlukmak
 • howlukmalary
 • howlukmaly
 • howlukmalyň
 • howlukman
 • howlukmandy
 • howlukmandyr
 • howlukmandyrlar
 • howlukmasana
 • howlukmasaňyz
 • howlukmasyn
 • howlukmazdy
 • howlukmazlygy
 • howlukmazlygyny
 • howlukmazlyk
 • howlukmazlykdyr
 • howlukmaýan
 • howlukmaýandan
 • howlukmaýanlygym
 • howlukmaýar
 • howlukmaýardy
 • howlukmaýardylar
 • howlukmaýarlar
 • howlukmaýarmyka
 • howlukmaýyn
 • howlukmaň
 • howluksa-da
 • howluksyn