horlamak hor‧la‧mak 1 işlik

Horruldyly seslenmek, uklap hor çekmek.

 • Mama gözenekde ýanyn gyşaryp, horlap ýatyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

horlamak hor‧la‧mak 2 işlik

[ho:rlamak]

 1. Arryklatmak, igletmek.

 2. Jebir, sütem etmek, görgi görkezmek, ezýet bermek, gynamak; ezmek.

  • Artygyň agyr ýagdaýyndan habardar Iwan Timofeýewiç ony ondan artyk horlamagy özüne uslyp bilmedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Görüp dursuň ahyryn, ol arçyn obany nähili horlaýyn diýse horlaýar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • horlady
 • horladylar
 • horladylarmy
 • horlajak
 • horlama
 • horlamaga
 • horlamagy
 • horlamagyna
 • horlamagyny
 • horlamajak
 • horlamak
 • horlamakdan
 • horlamaly
 • horlaman
 • horlamasy
 • horlamasyn
 • horlamaz
 • horlamazdylar
 • horlamaň
 • horlan
 • horlana
 • horlandan
 • horlandy
 • horlandyk
 • horlanlygy
 • horlanyna
 • horlanyň
 • horlap
 • horlapdy
 • horlapdyr
 • horlapdyrlar
 • horlar
 • horlarlar
 • horlarsyň
 • horlarsyňyz
 • horlary
 • horlaryny
 • horlasa-da
 • horlasaň
 • horlaýan
 • horlaýandygyny
 • horlaýar
 • horlaýardy
 • horlaýarlar
 • horlaýarmy
 • horlaýarsyň
 • horlaýyn