hoşlaşmak hoş‧laş‧mak işlik

 1. Biriniň ýanyndan aýrylyp gideniňde, ugradanyňda we ş. m. ýagdaýda «hoş, sag bol» diýişmek, hoş arzuw edişmek, sagbollaşmak.

  • Durdy oturanlar bilen hoşlaşdy-da, çykyp gitdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Oňun bilen indiki duşuşyga çenli çynlakaý hoşlaşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Gepleşik dili Giden zatdan el üzmek, gitse-gitsin diýip razy bolmak.


Duş gelýän formalary
 • hoşlaşaly
 • hoşlaşalyň
 • hoşlaşan
 • hoşlaşanda
 • hoşlaşanlarynda
 • hoşlaşansoň
 • hoşlaşany
 • hoşlaşanymda
 • hoşlaşanyny
 • hoşlaşardy
 • hoşlaşaryn
 • hoşlaşaý
 • hoşlaşaýmaly
 • hoşlaşdy
 • hoşlaşdy-da
 • hoşlaşdyk
 • hoşlaşdylar
 • hoşlaşdym
 • hoşlaşjagyna
 • hoşlaşjak
 • hoşlaşmaga
 • hoşlaşmaga-da
 • hoşlaşmagy
 • hoşlaşmagymyz
 • hoşlaşmagyna
 • hoşlaşmagyny
 • hoşlaşmagyň
 • hoşlaşmajak
 • hoşlaşmak
 • hoşlaşmaklyk
 • hoşlaşmakçy
 • hoşlaşmalam
 • hoşlaşmaly
 • hoşlaşmalydy
 • hoşlaşman
 • hoşlaşmana
 • hoşlaşmany
 • hoşlaşmasy
 • hoşlaşmasyny
 • hoşlaşmazdan
 • hoşlaşsam
 • hoşlaşsaň
 • hoşlaşsynlar
 • hoşlaşyp
 • hoşlaşypdy
 • hoşlaşypdylar
 • hoşlaşypdym
 • hoşlaşypdyr
 • hoşlaşypdyr-da
 • hoşlaşyň
 • hoşlaşýan
 • hoşlaşýana
 • hoşlaşýanyma
 • hoşlaşýanyna
 • hoşlaşýar
 • hoşlaşýardylar
 • hoşlaşýarka
 • hoşlaşýarys