hilegärlik

[hi:legärlik]

Hilegäre has bolan gylyk-häsiýet, hile bilen edilýän hereket, hilebazlyk, mekirlik, aldawçylyk.

 • Wepanyň bu görnüşi, oýnap duran gözleri indi garakçylaryň gözüne mekirlik we hilegärlik sypata öwrülipdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Ýene bu ýerde bir hilegärlik bolaýmasyn! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hilegärlik - hilegärligi.


Duş gelýän formalary
 • hilegärlige
 • hilegärligi
 • hilegärliginden
 • hilegärligine
 • hilegärligini
 • hilegärliginiň
 • hilegärligiň
 • hilegärlikde
 • hilegärlikden
 • hilegärliklere
 • hilegärlikleri
 • hilegärliklerini
 • hilegärlikli