hatar ha‧tar 1 at

 1. Bir meňzeş predmetlerden göni düzülen setir, sap.

  • Hatarda ner bolsa, ýük ýerde galmaz. (nakyl)

 2. Bir ugra uzalyp giden öýler, syrgyn.

  • Artyklaryň hatary ýaly mähnet baržalara tirkeşip barýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Gaplanylan ok, peşeň salnyp biliňe guşanylýan, gaýyşdan ýa-da brezentden ýörite tikilen enjam, patrondaş.

  • Eline tüpeň berýär, boýnuna hatary geýdirýär. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

hatardan çykmak

Ulanyşdan galmak, bozulmak, zaýalanmak, könelmek.

 • Ýoluň şu ýagdaýynda maşynlar tiz hatardan çykýarlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

hatar ha‧tar 2 sypat

Gorkuly, wehimli, howply.

 • Emma ol geçelge ýönekeý, aňsatja geçäýmeli ýer bolman, gaty hatar ýer ekeni, ondan diňe batyrlar geçip biljek ekeni. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Oglum, ägä bolgun, ýollaryň hatar! («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • hatara
 • hataram
 • hatarda
 • hatardadyr
 • hatardaky
 • hatardan
 • hatarlam
 • hatarlar
 • hatarlara
 • hatarlarda
 • hatarlardadyr
 • hatarlardaky
 • hatarlardan
 • hatarlary
 • hatarlarymyz
 • hatarlarymyza
 • hatarlaryna
 • hatarlarynda
 • hatarlaryndan
 • hatarlaryny
 • hatarlarynyň
 • hatarlaryň
 • hatarly
 • hatarlydy
 • hatarlydyr
 • hatarlygyna
 • hatarlylara
 • hatarlylyk
 • hatarrakdyr
 • hatarsyz
 • hatarsyzlyk
 • hatarsyzyny
 • hatary
 • hatarym
 • hatarymyz
 • hatarymyza
 • hatarymyzda
 • hatarymyzdan
 • hatarymyzyň
 • hatarymyň
 • hataryna
 • hatarynda
 • hataryndady
 • hataryndadyr
 • hataryndan
 • hataryny
 • hatarynyň
 • hataryň
 • hataryňy
 • hataryňyz
 • hataryňyzda