haraplamak işlik

[hara:plamak]

 1. Harap etmek, bibat etmek, sandan çykarmak, derege ýaramaz ýaly etmek, zaýalamak.

  • Sen maşyny harapladyň, ýene biz seniň bilen deň bolmadyk. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Hapa etmek, bulam-bujar etmek, hapalamak.

  • Towuklaryň dünýäni haraplaýar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Porsatmak, yslandyrmak, zaýalamak (Iýilýän önümler Hakda).

  • Gök önümleri wagtynda ýygnaman haraplapdyrlar.

 4. Göçme manyda Ugruny gaçyrmak, mazasyny bozmak.

  • Sen onuň keýpini haraplapsyň.


Duş gelýän formalary
 • harapladyň
 • haraplajak
 • haraplamak
 • haraplaman
 • haraplandyr
 • haraplap
 • haraplapdyrlar
 • haraplapdyryn
 • haraplapsyň
 • haraplar
 • haraplaýar