halwa hal‧wa at

Süýt, künji, şeker garylyp taýýarlanylýan gaty massa görnüşli süýji iýmit.

  • Haýsy zat göwnüne ýarasa: Halwamy, üzümi gant-nabatymy-urardy çaňňalagy. («Görogly» eposy)

  • Halwany hekim iýer, şallagy ýetim. (nakyl)


Duş gelýän formalary
  • halwalar
  • halwamy
  • halwany
  • halwanyň
  • halwasyndan
  • halwasyny