halkalanmak hal‧ka‧lan‧mak işlik

 1. Halka bolup daňylmak, halka edilip baglanmak.

  • Olganyň tüňňüräk giň maňlaýyna abanyp duran gür saçlarynyň ýogyn goşa örümi ýeňsesinde halkalanýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Ýellenip halparmak, çala çişip pökgermek, halka görnüşine gelmek.

  • Ýaş ýigidiň bu ýere ilkinji gezek gelýänini aňyp, kelte boýly, gözleriniň öňi halkalanyp duran agaçet adam eli bilen yşarat edip, sapary öz ýanyna çagyrdy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Mamanyň gabalary halkalanypdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Bir zadyň daşyna tegelenmek, aýlaw bolmak, halka guramak.


Duş gelýän formalary
 • halkalanmagy
 • halkalanmasy
 • halkalanyp
 • halkalanypdyr
 • halkalanýar
 • halkalanýardy