hakykat ha‧ky‧kat at

[haky:kat]

 1. Çyn, dogry, hakyky, hak.

  • Biri diýdi: -- Men onuň çyn hakykat daýysy. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Onuň öleni hakykat, oňa hiç şek-şübhe ýok, indi Wepa bu dünýäde ýok. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Hakyky bar bolan zatlar, adamlaryň ýaşaýşynyň obýektiw şerti, reallyk, durmuş.

  • Eger düşünjeler hakykaty dogry suratlandyrýan bolsalar, olar diňe şonda dogrudyrlar. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)

  • Ine, hakykatyň öňünde özüni ýazykly edip, onuň tapan gürrüňi hem şu boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • hakykat-da
 • hakykata
 • hakykatam
 • hakykatda
 • hakykatdaky
 • hakykatdan
 • hakykatdanam
 • hakykatdy
 • hakykatdygy
 • hakykatdygyna
 • hakykatdygyny
 • hakykatdyr
 • hakykatlar
 • hakykatlara
 • hakykatlary
 • hakykatlaryna
 • hakykatlaryny
 • hakykatlarynyň
 • hakykatlaryň
 • hakykatlygy
 • hakykatlygyna
 • hakykatlygynda
 • hakykatlygyny
 • hakykatlyk
 • hakykatlykdyr
 • hakykatmy
 • hakykatmyka
 • hakykatmyş
 • hakykatsyz
 • hakykaty
 • hakykaty-da
 • hakykatydyr
 • hakykatymy
 • hakykatymyz
 • hakykatymyzyň
 • hakykatyn
 • hakykatyna
 • hakykatynda
 • hakykatyndaky
 • hakykatyndan
 • hakykatyny
 • hakykatynyň
 • hakykatyň
 • hakykatyňam