hadysa ha‧dy‧sa

[ha:dy:sa]

Bir zadyň adatdaky ýagdaýyny, gidişini bozýan waka.

 • Ýene biri özüniň öýi sebäpli başga hili hadysany başyndan geçirenini gürrüň berdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Gün şöhlesi iň peýdaly hadysalaryň biridir. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • hadysa-da
 • hadysada
 • hadysadaky
 • hadysadan
 • hadysady
 • hadysadygy
 • hadysadygyna
 • hadysadygyndan
 • hadysadygyny
 • hadysadylar
 • hadysadyr
 • hadysalar
 • hadysalar-da
 • hadysalara
 • hadysalaram
 • hadysalarda
 • hadysalardaky
 • hadysalardan
 • hadysalardyr
 • hadysalary
 • hadysalary-da
 • hadysalarydyr
 • hadysalarymyz
 • hadysalarymyzy
 • hadysalaryn
 • hadysalaryna
 • hadysalarynda
 • hadysalaryndaky
 • hadysalaryndan
 • hadysalaryny
 • hadysalarynyň
 • hadysalaryň
 • hadysalaýyn
 • hadysaly
 • hadysalydyr
 • hadysam
 • hadysamyz
 • hadysany
 • hadysanyň
 • hadysasy
 • hadysasy-da
 • hadysasydy
 • hadysasydyr
 • hadysasyna
 • hadysasynda
 • hadysasyndan
 • hadysasyny
 • hadysasynyň
 • hadysasynyňky
 • hadysasyz
 • hadysaň