habardar ha‧bar‧dar

[habarda:r]

 1. Bir zat barada giň maglumaty bar bolan, maglumatly.

  • Uruşdan kimiň bähbit araýanyndan Aşyr habardardyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Bir zat barada habary bolan, habarly.

  • Aşyr onuň gazabyndan habardar bolany üçin, özüni bildirmezligini haýyş etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Ätiýaç, seresap, ägä.

  • Seniň habardar gezmegiň gerek, şol göhert türkmençilik etse-de edibir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Dumly-duşuňdan habardar bolmak gerek. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • habardardylar
 • habardardyr
 • habardarlygy
 • habardarlyk