hüjre hüj‧re

Medrese talyplarynyň sowat öwrenýän we ýaşaýan, depesi gupba görnüşli jaýlary.

 • Keminä bu şähere baryp, özbaşyna hüjre tutup okabermek başartmaýar. («Edebiýat»)

 • Molla Oraz bir hüjrede iki bolup ýaşaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • hüjrede
 • hüjreden
 • hüjredi
 • hüjreler
 • hüjrelerde
 • hüjrelerden
 • hüjrelere
 • hüjreleri
 • hüjreleriniň
 • hüjreleriň
 • hüjreli
 • hüjrelik
 • hüjrelikde
 • hüjrelikden
 • hüjresi
 • hüjresinde
 • hüjresinden
 • hüjresine
 • hüjresiniň
 • hüjrä
 • hüjrämde
 • hüjrämiziň
 • hüjräni
 • hüjräniň
 • hüjräň
 • hüjräňde
 • hüjräňe