hüjüm hü‧jüm

 1. Duşmany ýok etmek, ony basmak maksady bilen goşunyň aktiw çozuşy, öňe edýän hereketi.

  • Hüjüm edip her tarapdan kän ýagy, Lenç edildi depeleriň topragy. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 2. Bir maksat bilen edilýän hyjuwly hereket.

  • Ýöne size tarap güýçli hüjüm başlandy welin, oturyp bilmän gaýdyberdim. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Dumly-duşdan Jully körüň üstüne hüjüm başlandy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

psihik hüjüm

Sustuny basmak, dowla düşürmek üçin edilýän hüjüm.


Duş gelýän formalary
 • hüjümde
 • hüjümden
 • hüjümdi
 • hüjümdigini
 • hüjümdir
 • hüjümdäki
 • hüjüme
 • hüjümi
 • hüjümin
 • hüjüminde
 • hüjüminden
 • hüjümine
 • hüjümini
 • hüjüminiň
 • hüjümiň
 • hüjümiňiz
 • hüjümler
 • hüjümlerde
 • hüjümlerden
 • hüjümlere
 • hüjümleri
 • hüjümlerinde
 • hüjümlerinden
 • hüjümlerine
 • hüjümlerini
 • hüjümleriniň
 • hüjümleriň
 • hüjümli