häzir hal

 1. Şu wagt, şu wagtyň özünde.

  • Men häzir ýeke-de bolsam, mende millionyň ynanjy bardyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Oglanlar, biz häzir hiç zat edip bilmeris! (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň gürrüňi)

  • Häzir mekdebiň okuw-tejribe uçastogy ekin ekilmegine doly taýýarlandy. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Şundan biraz öň, ýaňy.

  • Häzir ýygnakda hemmesini aýtmadylarmy näme?! (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 3. Taýýarlanyp goýlan, taýyn, taýýar.

  • Onuň bir daban ýeri üçin men janymy bermäge häzir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

häzir bolmak

 1. Ätiýaçly bolmak, seresap bolmak, hüşgär bolmak.

  • Ahaw, häzir boluň, adammyka beri?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Bişmek, ýetişmek.

  • Nahar häzir boldy, orta bir çanak palaw geldi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Peýda bolmak, ýüze çykmak, gelmek.

  • Birden gökden düşen ýaly bolup, bularyň goşunda üç atly bir pyýada-dört sany ýaragly adam häzir boldy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • häzirden
 • häzirdi
 • häzirdigini
 • häzirdiler
 • häzire
 • häzirem
 • häziri
 • häziridi
 • häziriň
 • häzirler
 • häzirlerem
 • häzirli
 • häzirligi
 • häzirlik
 • häzirlikde
 • häzirmi
 • häzirräk
 • häzirsizlik