ümlük

  1. Gepleşikde «hawa, dogry» diýen ýaly razylaşmaklygy görkezýän söz.

  2. Bir zat barada edilýän pikiri, gümany aňladýan giriş sözi.

    • Hä, suwuň başynda seniň näme üçin egleneniňi, bilýärin. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  3. Güýçlendiriji ownuk söz bölegi.

    • Mugt bermedigine-hä gözüm ýetýär! (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

häsini ýetirmek

Gürrüňdeşiň gürrüňiňi diňläp, ýygy-ýygydan «hä» diýmek.