gyssamak gys‧sa‧mak işlik

 1. Bir zady wagtyndan öň, tiz gutarmak üçin howlukdyrmak.

  • Il şeýle bosga düşse-de, ony kowalaýan, gyssaýan ýokdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Belli bir habar almak maksady bilen käýemek, öz erkine goýmazlyk.

  • Artyk ony erkine goýman gyssady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Öz erkine, peýwagtyna goýman sürmek (mal hakynda).

  • Malyňy gaty gyssama-da, arkaýynlyk bilen sür. («Görogly» eposy)

 4. Jan howluna azar bermek (keselli hakda).


Duş gelýän formalary
 • gyssabam
 • gyssadam
 • gyssady
 • gyssadylar
 • gyssadym
 • gyssama
 • gyssama-da
 • gyssamadylar
 • gyssamaga
 • gyssamagam
 • gyssamagy
 • gyssamagyn
 • gyssamajakdygyny
 • gyssamak
 • gyssaman
 • gyssamasa-da
 • gyssamasyny
 • gyssamazdy
 • gyssan
 • gyssandy
 • gyssandyr
 • gyssanlary
 • gyssanynda
 • gyssanyň
 • gyssap
 • gyssapdyr
 • gyssar
 • gyssara
 • gyssarsyň
 • gyssasaň
 • gyssasaňyz
 • gyssaýan
 • gyssaýar
 • gyssaýardy
 • gyssaýarlar
 • gyssaň